ACHTERGROND
E
en aantal bewoners studeren gezamenlijk, sinds juli 2018 op
Vooraf In 2019 is het nationaal Klimaatakkoord gesloten. Het is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Het ontwerp van het Klimaatakkoord uit december 2018 bevat een samen- hangend pakket aan maatregelen dat moet resulteren in een CO2-reductie van tenminste 49% in 2030 ten op- zichte van het jaar 1990. Met het Nationaal Programma RES wordt Nederland verdeelt in 30 regio’s. Elke regio gaat in het komende jaar een plan schrijven over hoe de gewenste transitie tot stand kan komen. Denk aan kennis ontwikkelen en delen, data ondersteuning (analyses, rekenmethodieken etc.) of informatie over het Klimaatakkoord zelf. Uiteindelijk resulterend in aanwijzingen voor bewoners en gemeenten hoe een en ander te bereiken. Leimuiden behoort tot de regio Holland Rijnland. De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de pro- vincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de re- gionale ambitie om in 2050 een energie neutrale regio te zijn. Beter te vroeg dan te laat Als bewoners individueel en wellicht per buurt, nu gaan bedenken wat kan en wellicht moet gebeuren, kunnen ze maximaal invloed hebben op hun veranderingen die de warmte transitie te weeg gaat brengen. Zij kunnen zelf beslissen over wat hun nuttig lijkt, individueel en gemeenschappelijk. De overheid wil dat er gezocht wordt naar een lager energie gebruik en ook naar andere vormen van energiegebruik. Het gebruik van gas wil zij volledig ontmoedigen. Voor deze energie-transitie komen stimuleringsgelden ter beschikking voor bewoners (individueel en per buurt). Ook komen er gelden beschikbaar om gemeenschappelijke, vernieuwende energieproducties op te zoeken. De realisatie via coöperaties van bewoners wil de overheid ondersteunen. Opbrengsten mogen ten goede van de bewoners zelf of door bewoners te bepalen doelen komen. Lokale energie cooperaties Lokale initiatieven, zoals Leimuiden Duurzaam, willen de energie verduurzaming stimuleren, bestuurd door dorpsbewoners en werkzaam voor de bewoners van het dorp of buurt. Een dorpscooperatie functioneert op afstand van de plaatselijke Dorpsraad. In overleg met de Dorpsraad zou regelmatig gerapporteerd kunnen worden aan de bewoners wat de voortgang is. Het lokale initiatief Leimuiden Duurzaam wil inzicht geven aan bewoners, bedrijven, winkels, verenigen en anderen en wellicht ook de gemeente van wat er bereikt kan worden in het streven naar verduurzaming van het energiegebruik van elke, lokale woning, bedrijfspand, clubgebouw, etc.. Ook wil zij op zoek gaan naar energie besparende maatregelen waarvan de opbrengst ten goede kan komen aan de bewoners van Leimuiden. Waarom een cooperatie? Een cooperatie heeft geen winst oogmerk. De inzet van de eigen bewoners uit bijvoorbeeld een dorp geschiedt in principe om niet; uit enthousiasme voor het onderwerp. Zij willen opgedane ervaringen delen en willen bewoners in hun buurt wijzen op mogelijkheden en op eventueel gezamenlijk te behalen voordelen. Elke andere vorm van advisering kost geld en is van nature verbonden met een vorm van eigen belang. In Leimuiden Duurzaam vormen bewoners met enige kennis van het onderwerp Duurzaam de eerste steun voor bewoners uit het dorp. Disclaimer Aan het gebruik van de gegevens uit deze website kunnen geen rechten worden ontleend door de gebruiker. De verzamelde en gepresenteerde informatie heeft tot doel bewoners van Leimuiden te informeren over mogelijkheden en prijsgevolgen.
met een warmte-transitie voor bewoners, door bewoners…….
Op weg naar een groene toekomst…..