Telefoon Bel ons: 0172 50 7176 Email: secretariaat@leimuidenduurzaam.nl
LES Lokale Energie Strategie voor Kaag en Braassem Samen met de bewoners ontwikkelen De LES is het vervolg van de ontwikkeling van de RES 1.0 (de regionale energiestrategie). Op 8 mei 2023 presenteerde wethouder Dolf Kistemaker, portefeuillehouder van de Energie Transitie van de gemeente de aanpak om te komen tot een gedragen routekaart die inzicht geeft in de mogelijkheden om CO2-uitstoot te verlagen tussen nu en 2030 (en daarna). Het adviesbureau Overmorgen (onderdeel van Arcadis-Nederland) verkreeg de opdracht om voor het einde van dit jaar een proces met aandacht voor maatschappelijk, bestuurlijk en politiek draagvlak uit te voeren. Onderdelen van de LES De LES moet inzicht geven in de keuzes die een gemeente heeft om CO2uitstoot te verlagen zoals: * Een visie op het realiseren van de doelen van de energietransitie in Kaag en Braassem •* Beschrijving van het energiesysteem in Kaag en Braassem •* Ruimtelijke beschrijving met scenario’s en (mogelijke) zoekgebieden, gebaseerd op de kansen en beperkingen uit de omgeving •* Uitwerking van randvoorwaarden op thema’s, zoals rol van de gemeente, koppelkansen met andere opgaven, beperkingen vanuit leefomgeving, mogelijkheden voor (financiële) participatie •* Een routekaart met mijlpalen en stappen om CO2-reductie te behalen Mogelijkheden tot inspraak komende maanden Aan maatschappelijk, bestuurlijk en politiek draagvlak wordt vormgegeven door een participatieproces, met veel ruimte voor inwonersparticipatie en een combinatie van digitale middelen en fysieke bijeenkomsten. Bijeenkomst met bewoners 5 juli 2023 in het gemeentehuis, succesvol, wel 140 bewoners aanwezig! Het tijdsplan voor de ontwikkeling van deze LES 1. Een schrijfproces middels werksessie met de ambtelijke klankbordgroep, in mei 2. Een eerste feitenonderzoek in mei - juni 3. Een tweede verkenning van scenario’s en zoekgebieden, inspraak bewoners 2x in september (wordt inmiddels oktober) 4. Uitwerking en presentatie concept-LES aan het college en de raad 5. Oplevering definitieve LES aan de portefeuillehouder in oktober – november
 Website gemeente K&B voor laatste informatie Website gemeente K&B voor laatste informatie Website Lokale Energie Strategie K&B Website Lokale Energie Strategie K&B