Telefoon Bel ons: 0172 50 7176 Email: secretariaat@leimuidenduurzaam.nl
Het adviesbureau Overmorgen (onderdeel van Arcadis-Nederland) verkreeg de opdracht om voor het einde van 2023 een proces met aandacht voor maatschappelijk, bestuurlijk en politiek draagvlak uit te voeren. Onderdelen van de LES De LES moet inzicht geven in de keuzes die een gemeente heeft om CO2uitstoot te verlagen zoals: * Een visie op het realiseren van de doelen van de energietransitie in Kaag en Braassem •* Beschrijving van het energiesysteem in Kaag en Braassem •* Ruimtelijke beschrijving met scenario’s en (mogelijke) zoekgebieden, gebaseerd op de kansen en beperkingen uit de omgeving •* Uitwerking van randvoorwaarden op thema’s, zoals rol van de gemeente, koppelkansen met andere opgaven, beperkingen vanuit leefomgeving, mogelijkheden voor (financiële) participatie •* Een routekaart met mijlpalen en stappen om CO2-reductie te behalen Mogelijkheden tot inspraak komende maanden Aan maatschappelijk, bestuurlijk en politiek draagvlak wordt vormgegeven door een participatieproces, met veel ruimte voor inwonersparticipatie en een combinatie van digitale middelen en fysieke bijeenkomsten. Bijeenkomst met bewoners 5 juli 2023 in het gemeentehuis, succesvol, wel 140 bewoners aanwezig! Het tijdsplan voor de ontwikkeling van deze LES 1. Een schrijfproces middels werksessie met de ambtelijke klankbordgroep, in mei 2. Een eerste feitenonderzoek in mei - juni 3. Een tweede verkenning van scenario’s en zoekgebieden, inspraak bewoners 2x in september (wordt inmiddels oktober) 4. Uitwerking en presentatie concept-LES aan het college en de raad 5. Oplevering definitieve LES aan de portefeuillehouder in oktober – november
 Website gemeente K&B voor laatste informatie Website gemeente K&B voor laatste informatie Website Lokale Energie Strategie K&B Website Lokale Energie Strategie K&B Kort overzicht beleid over de Energie Transitie  RES 1.0 bijdrage K&B standpunt wel in 2030 energie neutraal maar geen maatregelen tot energie aanpak  Op 8 mei 2023 presenteerde wethouder Dolf Kistemaker, portefeuillehouder van de Energie Transitie van de gemeente de aanpak om te komen tot een gedragen routekaart die inzicht geeft in de mogelijkheden om CO2-uitstoot te verlagen tussen nu en 2030 (en daarna). Een Lokale Energie Strategie   de LES  De LES is een vervolg op de ontwikkeling van de RES 1.0 om te komen tot een bijdrage aan een RES 2.0. ontwikkeling in de regio. In ieder geval wordt beoogd een lokale  energiestrategie voor Kaag en Braassem te krijgen.
1e concept 7 maart 2024 Reactie op 1e concept LES Lokale Energie Strategie vanuit Leimuiden Duurzaam Leimuiden Duurzaam onderschrijft het 1e concept LES als een goed uitgangspunt in een eerste Strategische cyclus om te komen tot een gemeentelijk beleid vanwaar uit een uitvoeringsprogramma kan worden opgesteld met betrokken partijen. Alleen dan zien wij een eerste vorm van regie ontstaan bij de gemeente Kaag en Braassem dat kan leiden tot een ordelijke ondersteuning van bewoners/eigenaren bij hun aanpak van hun woning en de aanpak van VvE’s van hun woningen bezit in de totstandkoming van hun eigen energie beheer. Wij denken hierbij aan de ondersteuning van bewoners om te komen tot beter eigen beheer van energie: minder verbruik, een betere isolatie van woningen, eigen en coöperatieve stroom ontwikkeling alsmede het ontstaan van een beter lokaal beheer (de Local4Local ontwikkeling). Vraag: Is het zicht in de tijd bewust klein gehouden en beperkt tot 2030? De LES geeft nadrukkelijk de ambitie weer van de gemeente tot 2030. Er wordt naar onze mening, bewust of onbewust. onvoldoende benadrukt dat de doelstellingen voor 2050 wellicht 2 tot 4 maal zo groot kunnen gaan zijn. Dit verdoezelt het mogelijk noodzakelijk zijn van veel meer windmolens op termijn en belemmert bewoners om hun gevraagd advies over mogelijke plaatsing. De behoefte aan energie tot 2030 wordt ingeschat op 1 tot 2 windmolens (van 5,6 MW) en 30 tot 40 ha (van 1 MWp per ha3) om de niet onderbouwde doelstelling van 0,09 TWh te halen. Als gemeente kan je ook vermelden/waarschuwen: rond 2050 vermoedelijk: 4 tot 8 windmolens extra nodig. Maar ook dat het stroomnet nogmaals extra verzwaard zal moeten worden, zoals stroomkabels en trafo’s e.d.. Vraag: Er wordt geen duidelijkheid gegeven over zon op dijklichamen, waarom? In en rondom Leimuiden bevinden zich een aantal dijklichaam-delen die geschikt zijn voor zonweiden, zonnelinten of zoiets. Zoals het dijklichaam Ringvaart zuidzijde a/d Grietpolderweg/Esdoornlaan alsmede het dijklichaam langs zuidzijde Drecht lenen zich voor bedoelde zonneweiden/zonnelinten. Een bijdrage in de lokale energie voorziening is hier aanwezig. Vraag: Er wordt geen visie, laat staan medewerking uitgesproken voor Local4Local ontwikkelingen Om eigen lokale energie opwek te stimuleren, is het zicht op de mogelijkheid van het eigen beheer van lokale opwek en de aanbieding van deze lokale energie tegen een kostprijs plus prijsniveau zinvol. Vraag: Er wordt verwezen naar de TWA aanpak warmte doch zonder een visie op de realisatie weg. Veel bewoners ontbreekt het aan voldoende kennis en middelen om zelfstandig een plan te ontwikkelen om van het gas af te komen. Woningen zijn individueel verschillend en vereisen een individuele aanpak. Op basis van een ordelijke schouw (onder gemeentelijk toezicht) zou elke woning eigenaar onafhankelijk advies moeten kunnen krijgen. Samenvattend Een goede eerste stap om te komen tot beleid tot 2030 waarop operationele stappen kunnen worden ontwikkeld in goed overleg met vertegenwoordigers van bewoners. Het zou goed zijn als wordt aangegeven dat aanvullend beleid zeker voor 2030 ontwikkeld moet worden over de langere termijn.
1e concept  tekst 1e concept  tekst