Telefoon Bel ons: 0172 50 7176 Email: secretariaat@leimuidenduurzaam.nl
voor bewoners door bewoners
VOORAF In 2019 is het nationaal Klimaatakkoord gesloten. Het is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Het ontwerp van het Klimaatakkoord uit december 2018 bevat een samenhangend pakket aan maatregelen dat moet resulteren in een CO2-reductie van tenminste 49% in 2030 ten opzichte van het jaar 1990. BETER TE VROEG DAN TE LAAT Als bewoners individueel en wellicht per buurt, nu gaan bedenken wat kan en wellicht moet gebeuren, kunnen ze maximaal invloed hebben op hun veranderingen die de warmte transitie te weeg gaat brengen. Zij kunnen zelf beslissen over wat hun nuttig lijkt, individueel en gemeenschappelijk. De overheid wil dat er gezocht wordt naar een lager energie gebruik en ook naar andere vormen van energiegebruik. Het gebruik van gas wil zij volledig ontmoedigen. Voor deze energie-transitie komen stimuleringsgelden ter beschikking voor bewoners (individueel en per buurt). Ook komen er gelden beschikbaar om gemeenschappelijke, vernieuwende energieproducties op te zoeken. De realisatie via coöperaties van bewoners wil de overheid ondersteunen. Opbrengsten mogen ten goede van de bewoners zelf of door bewoners te bepalen doelen komen. LOKALE COOPERATIES Lokale initiatieven, zoals Leimuiden Duurzaam, willen de energie verduurzaming stimuleren, de mobiteit activeren tot betere oplossingen voor het klimaat en dat het liefst met een verbetering van een groene leefomgeving. Leimuiden Duurzaam zoekt naar de weg om deze activiteiten te laten besturen door de dorpsbewoners zelf en te realiseren door de bewoners van het dorp of buurt zelve. Een dorpscooperatie functioneert op afstand van een mogelijke plaatselijke Dorpsraad. In overleg met de Dorpsraad zou regelmatig gerapporteerd kunnen worden aan de bewoners wat de voortgang is. Het lokale initiatief Leimuiden Duurzaam wil inzicht geven aan bewoners, bedrijven, winkels, verenigen en anderen en wellicht ook de gemeente van wat er bereikt kan worden in het streven naar verduurzaming van het energiegebruik van elke, lokale woning, bedrijfspand, clubgebouw, etc. alsmede een duurzame verbetering van de mobiteit in en rondom het dorp bereiken. Leimuiden duurzaam stimuleert eveneens het verbeteren van de groensituatie. Mogelijke opbrengsten wil zij ten goede laten komen aan de bewoners van Leimuiden. LANDELIJKE AANPAK ENERGIETRANSITIE Met het Nationaal Programma RES wordt Nederland verdeelt in 30 regio’s. Elke regio gaat in het komende jaar een plan schrijven over hoe de gewenste transitie tot stand kan komen. Denk aan kennis ontwikkelen en delen, data ondersteuning (analyses, rekenmethodieken etc.) of informatie over het Klimaatakkoord zelf. Uiteindelijk resulterend in aanwijzingen voor bewoners en gemeenten hoe een en ander te bereiken. Leimuiden behoort tot de regio Holland Rijnland. De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de pro-vincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energie neutrale regio te zijn. SEKTOREN DIE BETROKKEN ZIJN Industrie De ‘industrie’ is verantwoordelijk voor 28 procent van de CO2-uitstoot in Nederland. Driekwart daarvan komt voor rekening van twaalf grote bedrijven. Dat zijn bijvoorbeeld grote chemische fabrieken en raffinaderijen, waar brandstoffen, kunststoffen, staal en bijvoorbeeld kunstmest worden gemaakt. In het Klimaatakkoord staat dat de uitstoot van de industrie in 2050 moet zijn teruggebracht tot nul. Dat betekent dat fabrieken moeten worden omgebouwd. In plaats van met fossiele brandstoffen, moeten ze gaan produceren met duurzame elektriciteit. Ook moeten ze gaan werken met duurzaam geproduceerde grondstoffen, zoals groene waterstof. En ze moeten natuurlijk efficiënter omgaan met energie, bijvoorbeeld door hun restwarmte uit productieprocessen nuttig te hergebruiken. Gebouwde omgeving Een transformatie van ruim 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen in Nederland: dat is waar de deelnemers van de Klimaattafel Gebouwde Omgeving zich mee bezig houden. Samen zijn ze verantwoordelijk voor 13% van de CO2-uitstoot. Nu worden huizen en gebouwen meestal nog verwarmd door aardgas en zijn vaak matig geïsoleerd. Met de afspraken in het Klimaatakkoord moeten tussen nu en 2030 snel grote stappen gezet worden naar goede isolatie en duurzame verwarming. In 2030 zouden er 1,5 miljoen woningen ‘van het gas af’ moeten zijn. Elektriciteit Op dit moment komt de stroom die we dagelijks allemaal gebruiken nog voor 86 procent uit vervuilende, fossiele bronnen: kolencentrales en gascentrales. De goede ambitie van het huidige Klimaatakkoord is dat in 2030 minstens 70 procent van de elektriciteit in Nederland duurzaam wordt opgewekt. Deze energie wordt opgewekt op zee en ook op land Mobiliteit Hoe kunnen we mensen en goederen duurzaam verplaatsen van A naar B? Over dit uitgebreide vraagstuk heeft de klimaattafel Mobiliteit zich afgelopen maanden gebogen. De mobiliteitssector is samen verantwoordelijk voor 18% van de CO2-uitstoot. Om de uitstoot te verminderen is in het huidige akkoord een grote rol weggelegd voor het stimuleren van elektrisch en duurzaam vervoer. Landbouw en landgebruik Land- en tuinbouw zorgen momenteel voor 14 procent van de totale uitstoot in Nederland. Ter vergelijking: dat is meer dan alle huizen en gebouwen bij elkaar. Tegelijkertijd kunnen bomen, gewassen en de bodem CO2 opnemen en opslaan. En dus klimaatverandering tegengaan. Het is daarom logisch dat landbouw en landgebruik een prominente plek hebben in het Klimaatakkoord. Disclaimer Aan het gebruik van de gegevens uit deze website kunnen geen rechten worden ontleend door de gebruiker. De verzamelde en gepresenteerde informatie heeft tot doel bewoners van Leimuiden te informeren over mogelijkheden en prijsgevolgen.
Vooraf In 2019 is het nationaal Klimaatakkoord gesloten. Het is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Het ontwerp van het Klimaatakkoord uit december 2018 bevat een samenhangend pakket aan maatregelen dat moet resulteren in een CO2-reductie van tenminste 49% in 2030 ten opzichte van het jaar 1990. Beter te vroeg dan te laat Als bewoners individueel en wellicht per buurt, nu gaan bedenken wat kan en wellicht moet gebeuren, kunnen ze maximaal invloed hebben op hun veranderingen die de warmte transitie te weeg gaat brengen. Zij kunnen zelf beslissen over wat hun nuttig lijkt, individueel en gemeenschappelijk. De overheid wil dat er gezocht wordt naar een lager energie gebruik en ook naar andere vormen van energiegebruik. Het gebruik van gas wil zij volledig ontmoedigen. Voor deze energie- transitie komen stimuleringsgelden ter beschikking voor bewoners (individueel en per buurt). Ook komen er gelden beschikbaar om gemeenschappelijke, vernieuwende energieproducties op te zoeken. De realisatie via coöperaties van bewoners wil de overheid ondersteunen. Opbrengsten mogen ten goede van de bewoners zelf of door bewoners te bepalen doelen komen. Lokale cooperaties Lokale initiatieven, zoals Leimuiden Duurzaam, willen de energie verduurzaming stimuleren, de mobiteit activeren tot betere oplossingen voor het klimaat en dat het liefst met een verbetering van een groene leefomgeving. Leimuiden Duurzaam zoekt naar de weg om deze activiteiten te laten besturen door de dorpsbewoners zelf en te realiseren door de bewoners van het dorp of buurt zelve. Een dorpscooperatie functioneert op afstand van een mogelijke plaatselijke Dorpsraad. In overleg met de Dorpsraad zou regelmatig gerapporteerd kunnen worden aan de bewoners wat de voortgang is. Het lokale initiatief Leimuiden Duurzaam wil inzicht geven aan bewoners, bedrijven, winkels, verenigen en anderen en wellicht ook de gemeente van wat er bereikt kan worden in het streven naar verduurzaming van het energiegebruik van elke, lokale woning, bedrijfspand, clubgebouw, etc. alsmede een duurzame verbetering van de mobiteit in en rondom het dorp bereiken. Leimuiden duurzaam stimuleert eveneens het verbeteren van de groensituatie. Mogelijke opbrengsten wil zij ten goede laten komen aan de bewoners van Leimuiden. Landelijke aanpak energie transitie Met het Nationaal Programma RES wordt Nederland verdeelt in 30 regio’s. Elke regio gaat in het komende jaar een plan schrijven over hoe de gewenste transitie tot stand kan komen. Denk aan kennis ontwikkelen en delen, data ondersteuning (analyses, rekenmethodieken etc.) of informatie over het Klimaatakkoord zelf. Uiteindelijk resulterend in aanwijzingen voor bewoners en gemeenten hoe een en ander te bereiken. Leimuiden behoort tot de regio Holland Rijnland. De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de pro-vincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energie neutrale regio te zijn. Disclaimer Aan het gebruik van de gegevens uit deze website kunnen geen rechten worden ontleend door de gebruiker. De verzamelde en gepresenteerde informatie heeft tot doel bewoners van Leimuiden te informeren over mogelijkheden en prijsgevolgen.